Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκινά από κάθε είδος απλού η μηχανογραφικού εντύπου και συνεχίζει με βιβλία, έντυπα ασφαλείας, επιταγές, ειδικά έντυπα, statements, ρολά, εμφακελώσεις, ειδικές αριθμήσεις και barcode, mailer, μηχανογραφικούς φακέλους μισθοδοσίας και πρόσφατα με τη διαχείριση και αποθήκευση παντός είδους υλικού.

• Εκτύπωση Offset

• Ψηφιακή εκτύπωση

• Εμφακελώσεις

• Αποθήκευση και διαχείριση

• Billing & Statements

• Direct Mail

• Transactional Printing

• Μηχανογραφικά Έντυπα

• Έντυπα Ασφαλείας

• Αριθμήσεις / Barcode